فلش قوس گینه استوایی

» گینه استوایی «翻译成 中文, 字典 波斯文 - 中文 | Glosbe

网页“گینه استوایی"在免费波斯文——中文词典中的翻译: 赤道几内亚, 西属几内亚, 赤道几内亚共和国.查看更多翻译和示例。 波斯文 - 中文 字典包含 4 的گینه استوایی翻译,最受欢迎的是: 赤 …

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد