کل نیروی هوایی مالاوی

جذب نیروی هوایی مالاوی 2022 | درخواست دادن

网页2022年10月31日 · استخدام نیروی هوایی مالاوی در سالهای متمادی به صورتهای مختلفی به کار میرود. این فرایند خاص توسط واحد نیروی متفاوتی انجام نمی شود، بلکه توسط نیروی استخدام نیروی نیروی دفاع از مالاوی انجام می شود.

کشورمالاوی: اطلاعات کلی درباره مالاوی