قوس درجه سانتیاگو نامیبیا

ماشین حساب طول قوس برای دایره | مثالها و فرمولها

网页2021年9月13日 · چگونه طول قوس را پیدا کنیم؟. طول قوس را می توان با زاویه مرکزی قوس و شعاع دایره محاسبه کرد. فرمول طول قوس: l = 2πr (C∠/360°) جایی که،. l = طول. r = شعاع. C∠ = زاویه مرکزی.

4.9/5

تحصیل در نامیبیا و شرایط ادامه تحصیل در نامیبیا ...